Produkt / usługa / wydarzenie

Dane wnioskodawcy

proszę podać branżę, rodzaj prowadzonej działalności, zasięg funkcjonowania

krótki opis rekomendacji, niżej można dołączyć pliki dokumentujące posiadane rekomendacje

proszę dołączyć skany rekomendacji (max. 10 plików jpg lub pdf, każdy plik max. 10MB)

Osoba kontaktowa

Wymagane załączniki

podpisany skan w formacie pdf (wzór do pobrania)

załącz minimum 3, max. 10 zdjęć w formacie jpg (rozmiar pojedynczego zdjęcia max. 10MB)

załącz pliki w formacje jpg lub pdf (max. 3 pliki, każdy o rozmiarze max. 10MB)

załącz plik w formacje jpg lub pdf (max. rozmiar 10MB)

podaj jeżeli dotyczy

proszę dodać, o ile firma, produkt, usługa czy wydarzenie takowe posiadają – max 10 plików w formacie jpg lub pdf, każdy o rozmiarze max. 10MB

Część merytoryczna

BLOK A – podstawowe dane

BLOK B – dane szczegółowe

w szczególności w ostatnich 3 latach

BLOK C – rynek produktu/usługi/wydarzenia

kraje eksportu produktu, zagraniczni odbiorcy usługi, uczestnicy wydarzenia

BLOK D – społeczna odpowiedzialność biznesu

w tym działania z lokalnymi organizacjami, działalność charytatywna

BLOK E – działania promocyjne

na etykiecie, opakowaniu, materiałach promocyjnych, stronie internetowej etc.

na wydarzeniach, targach, wystawach etc.

BLOK F – dodatkowe, istotne zdaniem wnioskodawcy informacje

Oświadczenie i zgody

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Nagród Gospodarczych Żagle Warmii i Mazur i akceptuję wszystkie jego postanowienia oraz dobrowolnie przekazuję powyższe dane, zobowiązując się do stosowania i przestrzegania Regulaminu. Dane zawarte we wniosku zgłoszeniowym są zgodne ze stanem faktycznym. Zgłaszane przedsiębiorstwo nie narusza przepisów Kodeksu Pracy oraz norm ochrony środowiska, a także nie posiada zaległości w płatnościach o charakterze publiczno-prawnym. Załączam podpisane oświadczenie (skan) zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach projektu oraz klauzulę informacyjną, stanowiące załącznik nr 1 i nr 2 do formularza.

załącz podpisany skan (załącznik nr 1 – do pobrania)

załącz podpisany skan (załącznik nr 2 – klauzula do pobrania)

Submitting...